شیوه خراسانی

اولین شیوه معماری پس از ورود اسلام به ایران شیوه خراسانی نام داشت این شیوه از معماری ایران  در واقع پرداخته شده سبک پارتی است و کلیه اصول معماری ایران…