شیوه اصفهانی

شیوه اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران می‌باشد که در دوران حکمرانی صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه رواج داشته است. در ادامه جهت بررسی این شیوه با رسانه هنر و معماری…

شیوه رازی

شیوه رازی سبکی از معماری ایران است که از دوره سامانیان شروع شده و در دوره حکومت های آل زیار، ال بویه ، دیلمیان، سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان تا حمله مغول…

شیوه خراسانی

اولین شیوه معماری پس از ورود اسلام به ایران شیوه خراسانی نام داشت این شیوه از معماری ایران  در واقع پرداخته شده سبک پارتی است و کلیه اصول معماری ایران…