فراخوان رویداد استارتاپی "کمپ"در حوزه شهرسازی‌ و‌ معماری

شرکت بازآفرینی شهری ایران، فراخوان نخستین رویداد استارتاپی “کمپ” برای جذب ایده و استارتاپ‌های حوزه شهرسازی و معماری را اعلام کرد. شرکت بازآفرینی شهری ایران با مشارکت معاونت معماری و…