فراخوان رویداد استارتاپی "کمپ"در حوزه شهرسازی‌ و‌ معماری

شرکت بازآفرینی شهری ایران فراخوان نخستین رویداد استارتاپ کمپ برای جذب ایده و استارتاپ‌های حوزه شهرسازی و معماری را اعلام کرد.