مقررات فنی


مقررات ملی ساختمان (تعاریف)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (‌الزامات عمومی ساختمان)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)