بلند مرتبه سازی بناهای تاریخی ایران!

بلند مرتبه سازی بناهای تاریخی ایران!

بناهای معماری سنتی ایران اغلب به دلیل عدم برخورداری از فناوری تیر و ستون ، در طبقات پایین ساخته می شدند.از این رو کاخ ها ، مساجد و ساختمان های عمومی تنها با یک یا دو طبقه ساخته می شدند و در نتیجه در معماری ایرانی به ندرت شاهد برج ها و یا ساختمان های مرتفع و در کل بلند مرتبه سازی هستیم هستیم.

در این پروژه فروزانفر با استفاده از تکنیک فتومونتاژ سعی در بازسازی بناهای معروف ایرانی در قالب برج یا ساختمانهای مرتفع دارد.او  با انجام این کار، معماری گذشته را در قالب طرح های آینده تجسم می کند. در ادامه برای دیدن عکسها با رسانه هنر و معماری ساباط همراه باشید.